'."\n");?> vc.el 整理 - 勤務先と無関係なことを書く日記

Home > Emacs > vc.el 整理

vc.el 整理

subversion を使うかどうか悩んでいるので、ひとまず vc.el の使い方を整理

C-x v a  同じディレクトリにある ChangeLog を更新
C-x v h  head 挿入。$Id: $ がデフォルト
C-x v i  CVS repository に登録
C-x v l  変更履歴表示。ChangeLog とは体裁が違う
C-x v v  check in/out
C-x v =  今開いてるファイルと最新版との versin 比較
C-x v ~  指定した version を閲覧

Home > Emacs > vc.el 整理

Feeds

Return to page top